Adatvédelmi Tájékoztató

hatályos: 2020.10.06-tól

 

Az US Capital Kft. (a továbbiakban Társaság) mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Társaság valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 

Az adatkezelés célja

A Társaság személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meghatározza az adatkezelés célját, az adatok felvételének és kezelésének tisztességességét és törvényességét biztosítja. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéseken, jogszabályok előírásain alapulnak.

 

A kezelt adatok tárolása

A Társaság által kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelési alapelvek

  • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
  • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  • A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  • Társaság rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. Jelen rendelkezés valamennyi, a Társaság által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

 

Adatkezelés

 

A Társaság vevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatok

 

Az adatkezelés célja:

  • A szerződés kötés, számla kiállítás, a fizetés dokumentálás, számviteli kötelezettség teljesítés.
  • Kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja:

  • Az adatkezelés a szerződés (Megállapodás) teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
  • Jogos üzleti érdek a [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] szerint.
  • Számv.tv.169. § (2) bekezdése szerint:

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

 

A kezelt személyes adatok típusa:

Dátum, időpont, név, cím, a szolgáltatások megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

 

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Vevő nem kaphat névre szóló számlát.

 

Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra. Bankkártyás fizetés nincs.

 

Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns

 

Adatfeldolgozó: US Capital Kft. Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

 

Adatfeldolgozói feladat: Szerződés teljesítése.

 

Minőségi kifogások kezelése, visszavétel

 

Az adatkezelés célja:

A Társaság által kínált közvetített szolgálatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

 

A kezelt személyes adatok típusa:

A panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

 

Az adatkezelés időtartama:

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

Adatfeldolgozó: US Capital Kft. Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

 

Adatfeldolgozói feladat: Reklamációkezelés

 

Rendkívüli események

 

Az adatkezelés célja:

A Társaság működése során bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

A kezelt adatok köre:

A sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

 

Az adatkezelés időtartama:

A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése.

 

Adatfeldolgozó: US Capital Kft. Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

 

Adatfeldolgozói feladat: Rendkívüli esemény kezelése

 

A capitalonline.hu adatkezelései

 

A capitalonline.hu szerver naplózása:

A capitalonline.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A capitalonline.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

 

A Társaság ügyféllevelezése

 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím.

 

A capitalonline.hu oldalon a regisztrációval kapcsolatosan érkező e-mail leveleket a rendszer a info@capitalonline.hu e-mail címre továbbítja, ahol az illetéke kolléga az regisztrációt véglegesíti.

 

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

 

Adatfeldolgozó: US Capital Kft. Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

 

Adatfeldolgozói feladat:

A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

 

Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/